خبرهای کلی

ساعت به وقت سردار شهید

موج انقلاب دوباره آمد
چون مرگ رهبری را شنیدند که شهید شد

انقلاب پنجاه و هفت بهمن
وین ثابت کرد که یک انقلاب کاملاً جدید است

زمانی را به یاد بیاورید که ناگهان جنگ شروع شد!
سرب و آهن به اختلاف ما ریخته شد

آن روزهای پرشور و ترسناک را به خاطر بسپار
هر وقت خبری از جبهه می آمد!

عشق به خانه پر از مردم بود
دلم پر از شادی و امید بود!

زن و مرد، پیر و جوان کشته شدند
از حمله ارتش صدام یزید

یک طرف صداقت، مردانگی و وفاداری
یک طرف افکار و اعمال شیطانی!

صدام دون کمک های زیادی دریافت کرد
شما آن را از همه می خرید!

توپ، تانک، آینه همه جا
تو باز بودی و حرفت “بیشتر فشار بده”

این بار بعد از چهل انقلاب
دیار سردار رشید پر است

فضایی مثل سلیمان کجاست؟
ارتش ایران را مثل او به او بدهید؟

مرد منطقه، طراح و آغازگر
او در سپاه قدس شخص وحی است

داعش زادگاه آمریکاست
سه سال دیگر بال و پرهای خود را بردارید!

ادعای آمریکا با مکر و فریب
نقشه ها در حال خراب شدن هستند!

تا صبح سیزدهم ماه
او صاحب غم دنیاست!

او را ناجوانمردانه کتک زدند
آه، هرگز صورتت را سفید نبینی!

مردم ایران یکصدا فریاد زدند
باید جواب دندون شکن بدی!

موفق باشی سلیمانی
زندگی و مرگ هر دو را امتحان می کنند!

مرگ توخون در ایران
قلب در تن خسته نفس می کشد!

درباره شورش قصر سیاه
آه، «رضا» باید بیاید

دکمه بازگشت به بالا