خبرهای کلی

پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی؛ طرحی برای مقابله با تشکل‌ها و صیانت از آنها

مطالعه محتوای متناقض، متناقض و گیج کننده متن نشان می دهد که این پیش نویس در اصل به سازمان های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه می پردازد. روح کلی متن افزایش امنیت و ادراک منفی، تشدید و چند مرحله ای کردن فرآیند صدور مجوز، ایجاد و فعالیت سازمان های مدنی، و اطمینان از رویه های اداری پیچیده لازم برای فعالیت مدنی است.
در واقع این پیش نویس به فعالیت های داوطلبانه و حفاظت از سازمان ها می پردازد.

این نگاه منفی و واپس‌گرایانه به فعالیت‌های داوطلبانه و فعالیت‌های گروه‌های مدنی در متن پیش‌نویس متبلور شد، در حالی که فرهنگ، تاریخ و آموزه‌های اخلاقی ما مملو از توصیه‌های مفید برای تشویق مردم به داوطلبی است.

یکی دیگر از جنبه های مهم در مورد فعالیت های داوطلبانه، صرفه اقتصادی این فعالیت ها است. برای تخمین ارزش پولی ساعات صرف شده برای فعالیت های داوطلبانه در کشورهای اروپایی و با در نظر گرفتن ارزش دلار آمریکا برای 40 ساعت کاری در هفته و 52 هفته در سال، ارزش اقتصادی فعالیت های داوطلبانه در سال 2013 توسط منطقه OECD برآورد شد. به یک تریلیون دلار آمریکا (این کشورها حدود دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را). ارزش اقتصادی فعالیت های داوطلبانه بیش از 117 میلیارد دلار در آلمان، 60 میلیارد دلار در انگلستان، 49 میلیارد دلار در استرالیا، 36 میلیارد دلار در کانادا و 33 میلیارد دلار در ژاپن برآورد شده است.

در پایان، ترویج و گسترش فعالیت های داوطلبانه و آنچه که امروزه در گفتمان اجتماعی به عنوان مفهوم توسعه خیر جمعی از آن یاد می شود، هم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، هم برای رفاه جامعه و هم برای ارتقای سلامت، بیان می شود. مهارت ها و رفاه داوطلبان مفید است، متأسفانه متن پیش نویس منتشر شده تحت عنوان قانون سازمان های اجتماعی به طور خاص به کار داوطلبانه می پردازد.

دکمه بازگشت به بالا