خبرهای کلی

لوازم گفتگوی ملی را فراهم کنید

واقعیت این است که وقتی دو طرف یکدیگر را درک نمی کنند، منجر به درگیری می شود.

از دیگر مقامات دولتی نیز سخنان مشابهی شنیده شده است، اما تا به امروز هیچ اقدام عملی برای رفع این کاستی ها صورت نگرفته است.

هر جامعه ای دارای سلایق و عقاید مختلف، تنوع فرهنگی و زبانی است که با سنجش و عمل در تعادل حکمت و عدالت حکمرانی، به طور بالقوه می تواند یک امتیاز باشد.

نباید فراموش کرد که در چهار دهه اخیر ساختار مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور توسط دولت شکل گرفته و کنترل می شد. خلأها و کمبودهایی که در جامعه ایجاد شده است نیز پاسخ می طلبد و این دولت است.

در ارتباط با اعتراضات اخیر در کشور، دولت وظیفه ایجاد سازوکارهای لازم برای گفت‌وگوی فراگیر ملی را دارد.

زمینه ورود به گفت و گوی ملی می تواند گفت و گوی بین دولتی باشد.

تجربه مناظره ها در سال های اول پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 نشان داد که وقتی مردم به درجه اقناع رسیدند، به حدی وارد دولت شدند که در شرایط سخت مانند جنگ، این مشارکت به همدلی تبدیل شد. .

می توان گفت مقایسه امروز با چهل سال قبل، مقایسه با الفرغ است، البته این دو دوره قابل مقایسه نیست، اما شرایطی که منجر به اعتراضات سال 57 شد، تفاوت اساسی با دلایل امروزی ندارد. اعتراض.

مواردی مانند ناکارآمدی، مفاسد اقتصادی و بی عدالتی مواردی هستند که هرگز برای مردم هیچ جامعه ای قابل قبول نیستند.

باید بپذیریم که عواملی مانند ناکارآمدی و دشمنی دشمنان خارجی دو لبه قیچی است که وحدت ملی ایرانیان را به خاک و خون کشیده است.

موانع داخلی وحدت ملی که با گفت وگو و اصلاح اشتباهات گذشته قابل دستیابی است باید برطرف شود تا جامعه ایران همانند گذشته در برابر دشمنان خارجی متحد شود.

6565

دکمه بازگشت به بالا