خبرهای کلی

نقش و جایگاه سایبر پولتیک در سیستم بین المللی

این چیزها خوب به نظر می رسند ،اینترنت و فضای مجازی عرصه جدیدی را برای سیاست فراهم کرده است ،فضایی وجود دارد که در آن افراد، گروه ها ،مختلف و دولتی ،تئاتر و سیاست، آنها برده اند.

سیاست سایبری از دو بخش تشکیل شده است ،باید به تعامل و ارتباط دو عرصه سیاسی اشاره کرد (محل دوستی، همکاری، رقابت، درگیری و جنگ برای ارزش ها ،و علایق) و اینترنت (فضایی جدید برای بازیگری) مالک آن است. برخی از کارشناسان حتی فراتر از آن هستند، ادامه دهید و در مورد سیاست سایبری تحت عنوان صحبت کنید سیاست عالی» در عوض سیاست پایین» او انجام داد، هستند.

در زمینه روابط بین ،بین المللی، تحت تأثیر سنت ها، ism، بین سوالات، بین الملل به موضوعات بسیار مهم و حیاتی مانند مسائل امنیتی و مسائل کم اهمیت تر مانند مسائل اقتصادی تقسیم می شود ،بودن. برخی از کارشناسان معتقدند که به دلیل اهمیت فضای مجازی ،سیاست سایبری باید به عنوان یکی از مهم ترین، حیاتی ترین و امنیتی ترین مسائل یا خط مشی های بالا مورد توجه قرار گیرد. نشان می دهند، امروز یک میلیون درآمد داشته باشید ،صدها نفر در سراسر جهان به رایانه و اینترنت دسترسی دارند و هر روز بر تعداد کاربران و سطح و عمق استفاده از اینترنت افزوده می شود.، این امر فضای بسیار مهمی را برای عمل و در نتیجه برای سیاست فراهم کرد. هر روز در مورد تعداد کاربران و همچنین سطح فناوری، او اضافه می کند، بودن. در چنین شرایطی فضای مجازی نقش مهمی در مدیریت افکار عمومی و تعیین اولویت ها دارد، و آرزوها، دیپلماسی عمومی، جاسوسی، خرابکاری، جنگ، درگیری و هر چیزی که در واقع فضای سیاسی واقعی را می سازد، دارد.، دادن. در نتیجه باید فضای مجازی را بخشی از سیاست های سطح بالا دانست.

چارچوب نظری و مهم‌ترین تأثیرات فضای مجازی بر سیاست و روابط بین‌الملل شامل سه سؤال اساسی است. شماره اول؛ ارائه «دستور مفهومی» برای تبیین رابطه فضای مجازی و سیاست. سوال دوم؛ شناخت و باور به رابطه گسترده فضای مجازی و سیاست. سوال سوم؛ توضیح مسیر و سوالات مهم مربوط به آن.

راه اول مربوط به تعامل مرکز با مرکز است. در واقع، در این وضعیت، دو زیرسیستم تلاقی می‌کنند که در هر دو عامل از نوع مرکزی عمل می‌کنند. در این شرایط ارزش‌های اساسی و حیاتی آنها تغییر کرده است و کسی که روند وابستگی متقابل را به گونه‌ای تنظیم کند که رفاه را افزایش دهد یا از ضرر و زیان جلوگیری کند بالاترین ارزش محسوب می‌شود و بنابراین تهدیدها خارج از حالت سنتی است. و به عنوان تهدیدهایی تلقی می شوند که رفاه را با ناکارآمدی مواجه می کنند و این اقدام توسط بسیاری از عوامل اعم از دولتی یا غیردولتی قابل انجام است و در نهایت آسیب پذیری بر حسب قدرت نظامی ضعیف تعریف نمی شود. آسیب پذیری بر این اساس تعریف می شود که نمی توانند اثرات بد فرآیندهای جدید را مدیریت کنند، به ویژه با توجه به فرآیند وابستگی متقابل اقتصادی و تنظیم آن به منظور افزایش رونق. از سوی دیگر، نظام بین‌الملل در مجموع در این لایه، در راستای ثبات و تداوم، ضمن مواجهه با تهدیدات و عوامل جدید، با آسیب‌پذیری مرتبط با سازمان‌دهی الگوهای رفتاری و تنظیم فرآیندهای جدید مواجه است.

حالت دوم مربوط به تعامل محیط با محیط و ملاقات دو محیط است. در محیط‌های ذکر شده که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان منطقه‌ای از هرج و مرج نیز تصور کرد، امنیت به شکل سنتی بر اساس چهار پارامتر سازنده تعریف می‌شود. در محیط مذکور، فرآیندهای مدرن برتری و تسلط پیدا نکردند، زیرا نیروهای عمیق سیستمی در این حوزه اساساً کارآمدی کافی نداشتند و در نتیجه نمی‌توانستند فضای جدیدی ایجاد کنند. در نتیجه چنین محیط هایی، اصل هرج و مرج به عنوان مهمترین اصل نظم دیده می شود.

در این راستا این خرده نظام با موضوع بقای واحدها مواجه است و مهم ترین آسیب پذیری آن در توزیع قدرت و ساختار نامتناسب قدرت است و مؤثرترین سازوکار برای بقای آن تعادل واحدها است. با اشکال مختلف قدرت. در نهایت حالت سوم از تلاقی دو محیط مرکزی و محیطی ایجاد می شود. به عبارت دیگر، محیطی با ویژگی های سنتی با محیطی با ویژگی های مدرن تعامل دارد. در این حالت به دلیل نفوذپذیری حاشیه به محیط مرکزی، جریان هایی از مرکز به پیرامون جریان خواهند داشت. در چنین شرایطی، پیرامون با بسیاری از عوامل دولتی و غیردولتی که از مرکز آمده اند، مواجه است. این عوامل ارزش‌های اساسی و حیاتی حوزه پیرامونی نظام از جمله ارزش‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی آن را تهدید می‌کنند و در اعمال این تهدیدات، حاکمیت سیاست سایبری جایگزین یا علاوه بر آن است. سیاست واقعی

سرانجام فضای جدیدی در صحنه بین المللی پدید آمده است که بر اساس نظریه ها، رویکردها و سطوح گذشته قابل تحلیل نیست. در واقع محتوا و فلسفه فضای جدید که از آن به عنوان فضای مجازی یاد می شود با فضای قبلی بسیار متفاوت است. در این فضای جدید انواع جدید و متفاوت دوستی، همکاری، رقابت، دشمنی و جنگ در کنار الگوهای گذشته پدید آمد. علاوه بر شخصیت های سنتی، شخصیت های رنگارنگ و متفاوتی را اضافه کردند که بسیار مبهم و غیرقابل پیش بینی هستند. در نتیجه این شرایط بر نظریه ها، رویکردها و دیدگاه های جدیدی تاکید می شود که نسبت به گذشته بسیار انعطاف پذیرتر و بازتر هستند.

6565

دکمه بازگشت به بالا