خبرهای کلی

تسری نژادپرستی شناختی به نژادپرستی اجتماعی

اما در این شرایط که اروپا در یک بحران جدی قرار دارد، بیان این موضوع بیانگر روحیه نژادپرستانه غرب نسبت به شرق و سایر نقاط جهان است. اگر این حرف از دهان شرقی ها می آمد، رسانه ها چه غوغایی به پا می کردند. او با این تمثیل می خواهد این اندیشه را به صحنه اجتماعی نیز سرایت کند.

شاید هم یک فرافکنی است و می خواهد بگوید که اگر به خاطر تغییرات دنیا از جمله از دست دادن گاز روسیه و اروپا است، به خاطر حمله جنگل به باغ است و پیشاپیش تقصیر آنها نیست یا. مهم نیست چقدر وحشی هستند، این تقصیر آنها نیست!

فراموش کردند که اگر زمینشان باغ شد، این باغ حاصل غارت کشورهای ضعیف و عقب مانده است. به نظر می رسد آن شهرهایی که توسعه خود را مدیون روستا هستند و همچنان بدهکار هستند، خود را برتر می دانند که اغلب می شناسند و به آن می بالند.

کافی است تاریخ خودشان را بخوانید و ببینید در قرون وسطی چگونه زندگی می کردند و کشورهای شرقی از جمله چین، ایران و حتی آفریقا در آن زمان در چه سطحی از تمدن بودند.

از زمان به اصطلاح انقلاب صنعتی و ظهور استعمار و غارت، تمامی امکانات کشورهای مسلط همراه با قتل، زندان و تبعید به نفع اروپا و آمریکا مصادره شده و مردم به ویژه عقب مانده ها عقب نشینی شده اند. کشورها. آنها باغبان هستند، دیگران جنگلبان هستند. برای جنگلبان آرزو می کنم که در نگاه و افکار بورل باید حیوانات جنگل باشد که خود لیاقت بیش از این را دارند. بیچاره هایی که بی نیاز از آنها حمایت می کنند، به سمت آنها سنگ پرتاب می کنند و زندگی پست در این کشورها را به زندگی خود ترجیح می دهند.

6565

دکمه بازگشت به بالا